6 Ιουν 2009

ΠΑΣΟΚ : ΝΕΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Προϋπόθεση για αποφασιστικό ρόλο των πολιτών στον Δημοκρατικό Προγραμματισμό, είναι να εξασφαλιστούν στο Αυτοδιοικητικό επίπεδο (Περιφερειακό/Τοπικό), διαδικασίες άμεσης συμμετοχής τους στην κατάρτιση και υλοποίηση του προγραμματισμού.

Στο κείμενο διαλόγου του ΠΑΣΟΚ για την Πράσινη Ανάπτυξη αναφέρεται :
«Καθώς το ελληνικό κράτος δεν έχει δημιουργήσει την απαιτούμενη υποδομή για την αντιμετώπιση των ολοένα εντεινόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων, απαιτούνται άμεσες και ριζικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.

Οι βασικοί άξονες των αλλαγών που προτείνουμε είναι:

1. η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων από όλα τα υπουργεία και φορείς του δημοσίου,
2. η δημιουργία ανεξάρτητου Υπουργείου Περιβάλλοντος,
3. η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στο δημόσιο και πληροφορίας προς τους πολίτες,
4. η δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων και ενεργειών του δημοσίου και έλεγχος στο κοινοβούλιο,
5. η μεταφορά αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και
6. το «πρασίνισμα» της λειτουργίας του κράτους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συμμετέχει καθοριστικά στον περιβαλλοντικό προγραμματισμό και την εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών».

ΣΧΟΛΙΟ

Οι προβλέψεις για μεταφορά αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και για καθοριστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον περιβαλλοντικό προγραμματισμό και την εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών σχετίζονται άμεσα με το άλλο μοντέλο διακυβέρνησης (αποκεντρωμένο περιφερειακά/τοπικά, συμμετοχικό, με λογοδοσία και έλεγχο των αιρετών από τους πολίτες).
Το αποκεντρωμένο μοντέλο του Δημοκρατικού Προγραμματισμού διαφέρει ουσιαστικά από τον κεντρικό σχεδιασμό, που λειτούργησε στη Σοβιετική Ένωση και είχε ως αποτέλεσμα την παθητικοποίηση των πολιτών και την μετατροπή του Σοβιετικού Κράτους σε κράτος του κόμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: